Venda d'entrades

Informació general del lloc web

www.entradesculturamataro.cat i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els sons, les bases de dades, els codis i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament de Mataró o de tercers als quals n'ha autoritzat el seu ús. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions explícits en el present avís legal. L'Ajuntament de Mataró es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-los.

Registre d’usuari

Amb caràcter general, l’accés a la informació i les utilitats de lloc web no exigeix registre d’usuari previ. Els usuaris, però, podran sol·licitar la recepció d’informació i publicitat sobre les activitats programades per la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, i també es podran registrar per efectuar una compra d’entrades. En aquest cas, l’usuari haurà de complimentar el formulari corresponent. L’usuari garanteix que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que trameti, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a l’Ajuntament de Mataró o a tercers. De la mateixa manera l’usuari es compromet a notificar a l’Ajuntament de Mataró qualsevol canvi que es pugui produir en relació a la informació i les dades personals facilitades.

Propietat intel·lectual i industrial

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines d’aquest, llevat que es compti amb l’autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament de Mataró. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte de venda o cessió per part dels usuaris sota cap concepte. Queden expressament prohibits els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament de continguts de www.entradesculturamataro.cat que no sigui explícitamente autoritzat per l’Ajuntament de Mataró. L'Ajuntament no es fa responsable de la informació, dades i fotografies d’entitats i empreses organitzadores d’actes que utilitzin aquesta plataforma de venda d’entrades. Protecció de dades

L’Ajuntament de Mataró complirà estrictament la normativa vigent sobre la protecció de dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat. L'usuari de www.entradesculturamataro.cat dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a l’Ajuntament de Mataró a incorporar als seus fitxers automatitzats les dades que facilita per aquest mitjà, i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD).

L'usuari de www.entradesculturamataro.cat que facilita dades de caràcter personal a l’Ajuntament de Mataró queda assabentat que podrà exercir davant el mateix Ajuntament de Mataró els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., davant el Registre de l’Ajuntament de Mataró.

www.entradesculturamataro.cat podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'usuari per les seves pàgines. Les cookies s'associen exclusivament a un usuari anònim i al seu ordinador i no contindran referències que permetin deduir dades personals de l'usuari.

Exempció de responsabilitats pel funcionament del lloc web

L’Ajuntament de Mataro disposa dels mecanismes tecnològics de control per prevenir o resoldre deficiències tècniques de funcionament del lloc web. Malgrat això, no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures en tot moment de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Ajuntament de Mataró, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament de Mataró.

L’Ajuntament de Mataró vetllarà per la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis, però no en pot donar garanties quan la incidència es produeixi per causes alienes. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Exempció de responsabilitats per l'ús del lloc web

L'ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté www.entradesculturamataro.cat és responsabilitat exclusiva de l'usuari. L’Ajuntament de Mataró no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest ús. L’Ajuntament de Mataró no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris en els espais de participació ni de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes.

Enllaços web

Els vincles d’aquest lloc a llocs webs de tercers se subministren exclusivament com una utilitat per a l’usuari el qual, en cas d’utilitzar aquests enllaços, està sortint del web www.entradesculturamataro.cat. Per tant l’ús d’aquests enllaços portarà l’usuari a pàgines de les quals l’Ajuntament de Mataró no n’és titular ni responsable jurídic. En conseqüència, l’Ajuntament de Mataró no es responsabilitza d’aquests llocs web ni de qualsevol informació, programari, producte, material, serveis o resultat que l’usuari pugui obtenir d’aquestes pàgines web.

Jurisdicció i legislació aplicable

Els possibles conflictes relatius a www.entradesculturamataro.cat es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Condicions de compra i accés.

L'adquisició de l'entrada suposa l'acceptació de les següents condicions:

Venda

  • No s'admeten devolucions ni canvis d'entrades, només en el cas que es produeixi la suspensió o anul·lació de l'espectacle o representació, o que aquesta devolució o canvi estigui justificada per errors o incidències de caràcter tècnic o operatiu. En cas de suspensions d'espectacles, l’organització es compromet a la devolució del seu import.
  • És responsabilitat del comprador la conservació de l'entrada en les condicions adequades. No es realitzarà duplicats d'entrada per pèrdua, deteriorament o robatori.
  • L'organització no garanteix l'autenticitat de l'entrada si no ha estat adquirida als punts oficials de venda o per mecanismos telemàtics que gestiona la pròpia organitació.
Accés

  • No es permet l’accés amb l’entrada esmenada, trencada o manipulada.
  • No es permet enregistrar, fotografiar ni filmar dins el recinte sense autorització expressa de l’organització.
  • No es permet accedir a la sala amb menjar o begudes.
  • L’organització es reserva el dret d’admissió. El propietari de l’entrada autoritza l’organització a efectuar, d’acord amb la llei vigent, les revisions i registres que cregui oportuns per verificar que es compleixen les condicions de seguretat.
  • És potestat de l’organització permetre l’accés a la sala un cop ha començat l’espectacle.